Štipendiranje

Z vpisom na fakulteto ali oz. pridobitvijo statusa študenta ste ob izpolnjevanju pogojev lahko upravičeni do štipendije.  Štipendije so kot dopolnilni prejemek namenjene kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem. 

UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJ

Štipendijo lahko po novem Zakonu o štipendiranju pridobite upravičenci, ki:

 • ste bili pred dopolnjenim 22. letom prvič vpisani v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja, za katerega uveljavljate pravico do štipendije;
 • ste pred dopolnjenim 27. letom prvič vpisani v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje, za katerega uveljavljajo pravico do štipendij.

Hkrati pa ste do štipendije upravičeni tisti, ki v Republiki Sloveniji ali tujini niste:

 • v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
 • vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 • poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov.

Starostni pogoj se ne upošteva pri sofinanciranih kadrovskih štipendijah. Vlagatelji lahko pridobite pravico do štipendije tudi za izobraževanje v tujini.

V Republiki Sloveniji lahko dijaki in študenti vsako novo šolsko/študijsko leto kandidirajo za naslednje vrste štipendij:

 • državne,
 • kadrovske,
 • Zoisove,
 • štipendije za deficitarne poklice,
 • štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu,
 • štipendije Ad futura.
Pomembni dejavniki in možni dodatki DRŽAVNA ŠTIPENDIJA KADROVSKA ŠTIPENDIJA ZOISOVA ŠTIPENDIJA ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE ŠTIPENDIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN SLOVENCE PO SVETU ŠTIPENDIJE AD FUTURA
Socialni status
Uspeh *
Dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča
Dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami
Izobraževanje na področju iskanega kadra
Možnost pridobitve štipendije za študij v tujini
 • * Pri Zoisovi štipendiji je USPEH pogoj za pridobitev.

Študenti lahko pridobite več vrst štipendij hkrati

 • Državna štipendija se lahko dodeli s katerokoli drugo štipendijo (npr. Zoisova).
 • Kadrovska štipendija se lahko dodeli hkrati s katerokoli štipendijo, razen hkrati s štipendijo za deficitarne poklice.
 • Štipendija za deficitarne poklice se lahko dodeli istočasno z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko štipendijo.
 • Štipendiji Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja se lahko dodelita sočasno z vsemi štipendijam.

VRSTE ŠTIPENDIJ

Študenti lahko prvo vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo na pristojni center za socialno delo kadarkoli tekom študijskega leta, vendar priporočamo da prvo vlogo vložijo v mesecu septembru, da bodo ob izpolnjevanju pogoje upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom. Vloge za nadaljnje oziroma za podaljšanje prejemanje štipendije ni več potrebno vlagati od študijskega leta 2019/2020 dalje, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

Osnovna državna štipendija brez dodatkov glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša:

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo v eurih Osnovna višina eurih za upravičenca do 18 let starosti Osnovna višina v eurih za upravičenca nad 18 let starosti
1 do 369,11 129,44 258,87
2 od 369,12 do 442,94 109,01 218,01
3 od 442,95 do 516,76 88,56 177,13
4 od 516,77 do 652,12 68,13 136,25
5 od 652,13 do 787,44 47,75 95,38
6 od 787,45 do 1.008,93 35,92 71,85
7 Od 1.008,94 do 1.218,08 31,27 62,54

K štipendiji se v primeru upravičenosti dodeli tudi:

 • dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 94,78 eur – bodi pozoren, da vlogo oddaš do 1. 10., le tako boš do dodatka upravičen že v mesecu oktobru.
 • dodatek za uspeh
  • ocena od vključno 8.00 do vključno 8.25 = 20,14 eur
  • ocena nad 8.25 do vključno 8.50 = 26,06 eur
  • ocena nad 8.50 do vključno 9.00 = 35,55 eur
  • ocena nad 9.00 = 47,40 eur
 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 59,24 eur.

S 1. januarjem se na podlagi sprejetega Zakona o urejanju položaja študenta, državna štipendija zvišuje za 10%.

Če se odločiš za kadrovsko štipendiranje, vedi, da si se, potem ko zaključiš izobraževanje, obvezan zaposliti pri delodajalcu za najmanj toliko časa, kolikor je trajalo štipendiranje v 2 mesecih po končanem izobraževanju. Poleg tega štipenditor in štipendist uredita medsebojna razmerja v pogodbi o štipendiranju, zato bodi še posebej pozoren na vsebino pogodbe! Brezplačno pravno svetovanje za študente nudi Zavod PIP.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij ali regionalna razvojna agencija sofinancirata kadrovske štipendije delodajalcem, ki dodeljujejo kadrovske štipendije za izobraževanje študentom, ki izpolnjujete splošne pogoje za pridobitev štipendije, razen starostnega pogoja.

Dobro je vedeti:

 • kadrovska štipendija ne sme biti nižja od državne štipendije brez dodatkov za četrti dohodkovni razred, kot je urejena v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (100 €).
 • V primeru, da višina kadrovske štipendije presega višino minimalne plače v Sloveniji, se presežek šteje v davčno osnovo za izračun plačila dohodnine.
 • Sofinanciranje se dodeli v višini 50 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače.
 • Če se štipendist izobražuje na ravni izobraževanja in področju, opredeljenem v politiki štipendiranja, se sofinanciranje dodeli v višini 70 % kadrovske štipendije, vendar največ v višini 40 % minimalne plače.
 • Višina sofinanciranja za posameznega štipendista se lahko za novo šolsko ali študijsko leto poviša do največ 10 % glede na predhodno šolsko ali študijsko leto na podlagi vložene zahteve delodajalca.
 • Delodajalec lahko prejema sofinanciranje kadrovske štipendije eno leto za posamezen letnik na isti stopnji izobraževanja štipendista, razen v končnem letniku srednjih šol, ko se za mesec julij in avgust spodbude ne izplačujejo.

Kje izvem kdo ponuja kadrovsko štipendijo?

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

 • preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada, kjer delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
 • na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
 • objav delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v medijih itd.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij vsako leto junija objavi Javni poziv za dodelitev oziroma nadaljnje prejemanje Zoisove štipendij. Objavo razpisa lahko spremljaš na http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/. V razpisu je dostopna tudi Vloga za uveljavitev pravice oziroma nadaljnje prejemanja Zoisove štipendije.

Zoisovo štipendijo lahko prvič pridobite študenti, ki ustrezate splošnim pogojem in ste dosegli izjemen dosežek ter:

 • ste zlati maturant ali ste imeli v zaključnem razredu srednje šole povprečno oceno najmanj 4,10 – za študenta v prvem letniku neposredno po prehodu iz srednje šole na višjo raven izobraževanja ali
 • ste imeli v predhodnem študijskem letu glede na študijsko leto uveljavljanja štipendije na višješolskem ali visokošolskem izobraževanju povprečno oceno najmanj 8,5 ali ste bili v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju glede na doseženo povprečje uvrščeni med najboljših 5 % v svoji generaciji – velja za študenta od drugega letnika dalje.

Pri tem za izjemne dosežke štejejo:

 • najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
 • prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev,
 • priznanja za najboljše raziskovalne naloge,
 • udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti,
 • nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni,
 • objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku,
 • umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu.

Višina Zoisove štipendije

Višina Zoisove štipendije je 140 eur za študenta, ki se izobražuje v Sloveniji, in 280 eur za študenta, ki se izobražuje v tujini. Štipendistu pripadata tudi dodatka:

 • dodatek za bivanje izven kraja stalnega prebivališča v višini 80,00 eur (bodi pozoren na to, da začasno prebivališče prijaviš najkasneje do 1. oktobra – zaradi upravičenosti do dodatka);
 • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 50,00 eur.

Štipendija za deficitarne poklice se dodeli osebi, ki spada med upravičence, ki izpolnjujejo splošne pogoje, druge splošne pogoje za pridobitev štipendije in posebne pogoje, določene z javnim razpisom, ter se izobražujejo na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja.

Štipendija za šolsko leto 2023/2024 znaša 118,48 evrov mesečno

Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij. Štipendije na podlagi  Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1) se izplačujejo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun štipendista, odprt v republiki Sloveniji.

Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.

Kako do štipendije za deficitarne poklice?

Štipendije za deficitarne poklice Javni sklad za razvoj kadrov in štipendij dodeli na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi do konca meseca januarja za naslednje šolsko ali študijsko leto. Za štipendijo za deficitarne poklice lahko zaprosiš kadarkoli tekom leta na podlagi razpisa, vendar pa je najboljše, da za štipendijo zaprosiš do konca septembra, da dobiš štipendijo že za mesec oktober. Objavo razpisa lahko spremljaš preko http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/aktualni-razpisi/. V razpisu bo objavljena tudi vloga za dodelitev štipendije za deficitarni poklic ter vsa ostala navodila v zvezi s pridobitvijo.

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij 1. ali 2. stopnje v Republiki Sloveniji. Osnovni namen štipendiranja je spodbujati povezovanje mladih slovenskih rojakov v zamejstvu in po svetu z matično domovino.Študentje, ki pridobijo pravico do te štipendije, imajo načeloma možnost subvencioniranega bivanja v študentskih domovih.

Štipendije Ad futura za izobraževanje

Štipendije Ad futura za izobraževanje so namenjene tistim vlagateljem, ki želijo pridobiti štipendijo za izobraževalni program za pridobitev stopnje oziroma ravni izobrazbe.

Ločimo dve vrsti teh štipendij:

 1. Štipendije Ad futura za izobraževanje v tujini za pridobitev stopnje izobrazbe v tujini:
 • Štipendije za študij v tujini
 • Štipendije za študij na European University Institute (EUI)
 1. Štipendije Ad futura za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji za pridobitev stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji:
 • Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji
 • Štipendije za študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov
 • Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana

Razpise lahko najdeš tudi na strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Možno je pridobiti tudi druge štipendije.

 • Sofinanciranje znanstveno-raziskovalne mobilnosti
 • Občinske štipendije
 • Štipendije državnih organov
 • Štipendije nepridobitnih organizacij
 • Ustanova dr. Antona Trstenjaka
 • Fundacija Parus
 • Fundacija Leona Štuklja
 • Izobraževalna fundacija Pomurja (IFP)
 • AS Fundacija
 • Likarjev sklad
 • Štipendijski sklad Univerze na Primorskem
 • Fundacija Marof
 • Štipendije tujih ustanov
 • Štipendije nevladnih oziroma nepridobitnih organizacij

VLOGE IN ROKI ZA ODDAJO

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vsako leto (predvidoma v juniju) dijake in študente preko Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije, preko centrov za socialno delo in preko različnih medijev pozove k vložitvi vloge za uveljavljanje pravice do štipendije. Določen je rok do katerega je potrebno vložiti vlogo za štipendijo, v primeru zamude roka upravičenci do štipendije v tem študijskem letu niso več upravičeni!

IZJEMA: za državno štipendijo se vloga lahko vloži tudi kadarkoli med letom, štipendija pa se pridobi za obdobje od naslednjega meseca po vložitvi vloge, ne glede na to kdaj center o vlogi odloči (npr. študent ali dijak vloži vlogo za državno štipendijo januarja, do štipendije je upravičen za mesece februar-september, tudi če center za socialno delo o vlogi odloči šele marca).

Podrobnosti glej pri posameznih štipendijah.