Študentsko delo

Marsikateri študent se v času študija odloči poprijeti tudi za takšno ali drugačno študentsko delo, da bi le to potekalo brez večjih zapletov, smo za vas pripravili nekaj osnovnih in zelo koristnih informacij v zvezi z študentskim delom.

Študentsko delo lahko opravljajo osebe:

 • s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,
 • s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
 • s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajše od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja,
 • dijaki in študenti, državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini (kar se dokazuje s potrdilom o vpisu, izdanem po predpisih v državi tuje šole),
 • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo (na podlagi vpisa na visokošolski zavod) pridobile status študenta ob začetku novega šolskega leta,
 •  študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji.

Študentsko delo poteka preko napotnice, katero lahko pridobimo pri študentskem servisu potem ko smo se vanj tudi vpisali. Za vpis v študentski servis potrebujete:

 • osebni dokument,
 • številko osebnega računa,
 • davčno številko,
 • dokazilo o statusu (potrdilo o vpisu za tekoče šolsko/študijsko leto ali študentsko izkaznico ali indeks ali dijaško izkaznico).

V večino študentskih servisov se lahko včlanite tudi preko spleta.

Za včlanitev v študentski servis Zavod ŠOUM potrebujete

 • original potrdilo o vpisu,
 • fotokopijo bančne izkaznice (obe strani),
 • fotokopijo originalne davčne številke, ki ste jo pridobili na davčnem uradu,
 • osebni dokument (na vpogled),
 • potrdilo od Zavoda za zaposlovanje, da niste iskalec zaposlitve (velja za študente izrednega podiplomskega študija).

Ločimo:
NAVADNO NAPOTNICO, ki je namenjena za tiste, ki študentsko delo opravljajo krajši čas oziroma za enkratno izplačilo.

STALNO NAPOTNICO, ki je namenjena za tiste, ki opravljajo študentsko delo v različnih časovnih obdobij ali dalj časa v istem podjetju. Velja do konca statusa izvajalca.

Napotnico dobiš na študentskem servisu, ampak ne pozabi, da jo je potrebno naročiti PRED ZAČETKOM DELA!

Za študentsko napotnico potrebuješ:

 • Naziv podjetja, kjer boš delo opravljal,
 • Davčno številko podjetja,
 • Vrsto dela …

POZOR! Pri večini študentskih servisov si lahko napotnico naročiš kar preko spleta. Kako in na kakšen način preveri na spletni strani izbranega študentskega servisa.

Trenutna minimalna urna postavka znaša 7,21 € bruto oz. 6,20 € neto.

Študentsko delo je vključeno v pokojninsko in invalidno zavarovanje, za kar se plačujejo prispevki študentskega dela.

Prispevki študentskega dela

Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) v višini 13,95 % in se šteje v pokojninsko dobo. Do 31. 1. 2024 je bil prispevek za PIZ 15,5 %, od 1. 2. 2024 pa je znižan za 10 % in znaša 13,95 %.

Pokojninska doba je doba, ki predstavlja dobo za upokojitev, delovna doba pa je obdobje, ko delavec dejansko opravlja delo, torej ko je v delovnem razmerju.
Preko študentskega dela se plačujejo prispevki za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, kar posledično pomeni tudi to, da se študentu priznava pokojninska doba. Dijakom in študentom se tako prizna po 1 mesec pokojninske dobe za doseženih 60 % povprečne mesečne plače iz leta, za katero se opravi izračun.

Izračun pokojninske dobe

Pokojninska doba se preračunava na podlagi bruto zneska – zneska na napotnici.

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Z dohodnino so obdavčeni dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki je enako koledarskemu letu. Za dohodek se šteje vsako izplačilo oziroma prejem dohodka, ne glede na obliko, v kateri je izplačan oziroma prejet.

Za študenta ali dijaka so obdavčljivi dohodki sledeči:

 • dohodek za opravljeno začasno in občasno delo preko napotnic (študentsko delo),
 • dohodki iz premoženjskih pravic,
 • dohodki od zaposlitve (npr. avtorski honorar),
 • dobiček iz kapitala,
 • katastrski dohodek,
 • dohodki iz premoženja (dividende, obresti, najemnine),
 • pokojnina po starših,
 • različne nagrade itd.

Plačilo dohodnine

V kolikor študent prekorači dovoljen znesek, mora plačati dohodnino.