Predbožična ekskurzija 2023 - Salzburg in Hallstatt

Predbožična ekskurzija 2023 – Salzburg in Hallstatt

Zdravo!

Veselimo se skupnega potovanja v očarljivi avstrijski mesti Salzburg in Hallstatt.
Za organizacijo ekskurzije potrebujemo nekaj tvojih podatkov, zato ne odlašaj z izpolnjevanjem obrazca, saj je izpolnjena prijavnica pogoj za udeležbo na ekskurziji!

Imam spodaj naveden osebni dokument, ki mi omogoča prestopanje meje in bo v času ekskurzije v veljavi še najmanj 30 dni.

Izjava o udeležbi na lastno odgovornost

Izjavljam, da: - se dogodka »Predbožična ekskurzija 2023 - Salzburg in Hallstatt« udeležujem na lastno odgovornost; - organizator dogodka Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Mariboru (v nadaljevanju: ŠOUM) in osebe, ki delujejo v njenem imenu, v nobenem primeru niso odškodninsko odgovorni za morebitne telesne poškodbe ali poškodovanje opreme in druge lastnine udeleženca dogodka; - se navedenega dogodka ne bom udeležil-a pod vplivom alkohola, drog in kakršnih koli drugih substanc ali zdravil, zaradi katerih so lahko zmanjšane moje psihofizične sposobnosti; - ne prikrivam zdravstvenih težav, ki bi mi preprečevale udeležbo in bom v primeru, da se takšne težave pojavijo, o tem nemudoma obvestil-a predstavnika organizatorja; - bom brez izjeme upošteval-a vsa navodila predstavnikov organizatorja, saj me v nasprotnem primeru predstavniki organizatorja lahko odstranijo z dogodka. Potrjujem, da sem izjavo v celoti prebral-a začetkom dogodka ter se zavedam njenih posledic.

Izjava o prevzemu odgovornosti

Izjavljam, da sem popolnoma seznanjen/a z aktivnostmi, ki so povezane s sodelovanjem pri projektu »Predbožična ekskurzija 2023 - Salzburg in Hallstatt«, ki poteka v okviru Študentske organizacije Univerze v Mariboru in njenih morebitnih partnerjev. S podpisom tega obrazca izjavljam, da prevzemam odgovornost za lastno varnost in posledice svojih dejanj. Prav tako se zavezujem, da bom upošteval navodila organizatorjev dogodka. Izjavljam, da sem polnoleten in opravilno sposoben za podpis tega obrazca. Soglasje z vsebino izjave je bilo podano prostovoljno. Strinjam se, da sem prebral in da sem bil seznanjen z vsebino te izjave pred samim potrjevanjem.

Izjava o zbiranju osebnih podatkov:

Osebni podatki zbrani v tej prijavnici se bodo obdelovali izključno za namen organizacije projekta "Predbožična ekskurzija 2023 - Salzburg in Hallstatt''. Organizator vse posredovane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88) in nacionalne zakonodaje, ki ureja varstvo. Obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi posameznika v skladu s točko a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Organizator bo pridobljene podatke obdeloval do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani oz. tako dolgo, dokler ne bomo prejel zahteve posameznika za preklic soglasja. Po prejemu zahteve za preklic organizator ne bo več uporabljal zbranih osebnih podatkov in bo le te izbrisal v roku 30 dni.