• Smic.si

  ŠMIC
  Študentski mednarodni informacijski center, kjer najdete vse informacije o študiju in izobraževanju v tujini. Od kratkih tečajev, do daljših študijskih izmenjav.
 • Študentska delovna brigada

  Študentska delovna brigada
  Študentska delovna brigada je eden največjih prostovoljnih projektov v Sloveniji. Vsakoletno se študenti odpravimo na demografsko ogroženo območje in pomagamo pri obnovi njihovega kraja.
 • Šourock

  Šourock
  Natečaj za najboljšo dijaško/študentsko rock skupino. Prijave se zaključijo februarja, predizbori in finale pa potekajo v aprilu in maju.
 • TutorŠOUM

  Fakulteta ŠOUM
  Spletna stran, kjer lahko najdete odgovore na vsa vprašanja o študiju in problemih, ki nastanejo ob njem. Priključi se forumu Problema NI in uspešno zaključi šolanje.
 • SCIM

  Scim
  Spletna stran Mednarodnega študentskega festivala SCiM, ki v poletnih mesecih v Mariboru gosti okoli 50 študentov iz celega sveta. Tudi ti lahko sodeluješ.
 • Lampiončki

  Lampijončki
  Največja zabava na prostem na Štajerskem, ki vsako leto privabi več tisoč glavo množico mladih z vse Slovenije. Prireditev tradicionalno poteka v mesecu maju.
 • Dostop.si

  Dostop
  Največji informacijski portal za mlade ponuja bogat izbor pokrivanja dogodkov in zabavnih vsebin na mladinskem področju.
 • Študentske družine

  Študentske družine
  Klub študentskih in dijaških družin Maribor svojim članom ponuja številne ugodnosti in dogodke, ki študentskim družinam polepšajo vsakdan.
AKTUALNE NOVICE
Obišči več kot 100 dogodkov ŠOUM.
Dobrodošli na spletni strani vseh mariborskih študentov!
Vse o študiju //

Najboljše kratke študentske zgodbe

ŠOUM je prejela veliko število kratkih študentskih zgodb. Komisija v sestavi Ane Helbl, Ferija Lainščka, Orlanda Uršiča in Vinka Moderndorferja je morala odločiti, kdo so prvi trije avtorji.

Preberi novice

V tem sklopu najdete vse ključne informacije povezane s študijem v Sloveniji. Visokošolsko izobraževanje ureja Zakon o visokem šolstvu. Študij poteka na javnih visokošolskih zavodih: univerzah, razčlenjenih na fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole (te lahko delajo tudi zunaj univerz) in v zasebnih fakultetah ali visokih strokovnih šolah (samostojni visokošolski zavodi). Prav tako boste našli podatke o študiju na Univerzi v Mariboru (fakultete, informacije o vpisu, študijski koledar, vse o statusu študenta …). V kolikor pa želenega podatke ne najdete med navedenim, vas prosimo, da se obrnete na Oddelek za univerzitetno politiko in izobraževanje, o katerem več izveste na tej povezavi.

Klikni na željeno vsebino, da vidiš vse informacije:

Status študenta

Študent je oseba, ki se vpiše na visokošolski zavod na podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskem ali podiplomskem študijskem programu. Status študenta imajo tako študenti rednega kot izrednega študija. Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico.

Status študenta preneha: (1) ko študent diplomira; (2) ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra; (3) če se izpiše iz univerze; (4) če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik; (5) če je bil izključen iz univerze; (6) če dokonča podiplomski študij; (7) ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra; (8) ne dokonča podiplomskega študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra; (9) ne dokonča podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku. Ne glede na drugo in sedmo točko študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. V primerih iz druge, četrte, sedme in osme točke se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.
O podaljšanju statusa odloča komisija za študijske zadeve članice univerze.

Študenti, ki jim je potekel status študenta na izrednem študiju in niso opravili predpisanih študijskih obveznosti v študijskem letu in kljub temu želijo nadaljevati z opravljanjem študijskih obveznosti, se lahko ob začetku študijskega leta vpišejo evidenčno.

Pravice in dolžnosti študentov

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Študent se ob rednem napredovanju izobražuje in ima pravico dokončati študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu, enkrat v času študija lahko ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, lahko se izobražuje po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov, in lahko napreduje in dokonča študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom. Prav tako imajo študenti  pravico preko svojih predstavnikov sodelovati pri delu in upravljanju univerze, med pravice študentov pa sodi tudi pravica do oblikovanja in sodelovanja v skupnosti študentov.

Študenti imajo tudi pravico oziroma dolžnost, da obiskujejo predavanja, vaje, seminarje in sodelujejo v drugih oblikah izobraževalnega, raziskovalnega oziroma umetniškega dela, redno opravljajo izpite, kolokvije ter druge študijske obveznosti, predvidene s študijskim programom in da izdelajo diplomsko delo, prisostvujejo izpitom in drugim oblikam preverjanja znanja, uporabljajo knjižnice, informacijske sisteme, literaturo in druge študijske pripomočke, so obveščeni o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na študijski proces, sodelujejo v kulturnih, športnih in drugih obštudijskih dejavnostih,  sodelujejo pri razreševanju materialnih vprašanj študentov ter poravnavajo materialno škodo, ki so jo povzročili namenoma ali iz velike malomarnosti.

Napredovanje v višji letnik

Študenti se vpisujejo v višje letnike, če so izpolnili s študijskim programom in statutom univerze določene obveznosti. Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, lahko komisija za študijske zadeve članice univerze na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik, če ima izpolnjenih več kot polovico obveznosti, če obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov in če je pričakovati, da bo obveznosti izpolnil do roka, ki mu ga določi komisija.

V kolikor študent ne izpolni pogojev mora vložiti vlogo na komisijo za študijske zadeve članice. Če le ta ne ugodi vlogi se ima študent v 8 dneh od prejetja sklepa pravico pritožiti na Komisijo za pritožbe študentov."

Ponavljanje letnika

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. Za ponavljanje se šteje tudi, če študent spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti po prejšnjem programu ali prejšnji smeri.

Ponavljanje letnika odobri komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil vsaj polovico obveznosti, predvidenih s študijskim programom. Ponavljanje letnika lahko komisija dovoli tudi študiju, ki je opravil manj kot polovico študijski obveznosti, a vsaj zbral vsaj 15 ECTS in priloži dokazila za upravičene razloge, ki so opredeljeni v Navodilih za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s  85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru. Zoper odločitve komisije za študijske zavede je dopustna pritožba na Komisijo za pritožbe študentov v roku 8 dneh po prejetju sklepa.

POMEMBNO - V vseh primerih (ponavljanje/pogojni vpis) študent vloži vlogo na komisijo za študijske zadeve članice. Če vlogi ni ugodeno ima 8 dni, da vloži pritožbo na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov. Odločba Univerzitetne komisije za pritožbe študentov je dokončna. Nikoli se ne pritožimo na senat članice. 

Pavziranje

Študent, ki prekine študij za manj kot dve leti, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu. Študentu, ki je prekinil študij za več kot dve leti, se dovoli nadaljevati študij po istem študijskem programu, če se v tem času ni spremenil. Če je študent prekinil študij za več kot dve leti in se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, se študentu dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti (diferencialni izpiti, druge obveznosti), ki jih zahteva spremenjen študijski program. Študentu rednega študija začne teči prekinitev od izgube statusa študenta, študentu izrednega študija pa od zadnjega preverjanja znanja.

O nadaljevanju študija po prekinitvi v primeru spremembe študijskega programa in določitvi dodatnih obveznosti, odloča Komisija za študijske zadeve članice univerze na prošnjo študenta. Zoper odločitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov, katere odločitev je dokončna.

Izpiti

Uspešnost študentov pri izpolnjevanju obveznosti iz študijskega programa se ugotavlja s preverjanjem in ocenjevanjem znanja. Preverjanje in ocenjevanje znanja je podlaga za napredovanje študentov in za njihovo usmerjanje v nadaljnji študij. Znanje se preverja in ocenjuje z izpiti, kolokviji, ocenjevanjem seminarskih del, testi in drugimi oblikami preverjanja in ocenjevanja znanja, ki jih določajo študijski programi. Preverjanje znanja je lahko ustno ali pisno oziroma ustno in pisno ali s preverjanjem pisnih, grafičnih, tehničnih in drugih izdelkov oziroma nalog in njihovega zagovora ali s preverjanjem posebnega nastopa.

Kolokviji so pisni ali ustni oziroma pisni in ustni. Z njimi se preverja znanje iz predmetov celotnega semestra, lahko pa tudi določenega zaokroženega dela predmeta, če je preverjanje potrebno zaradi uspešnega obvladovanja poznejših drugih delov istega predmeta. Znanje iz posameznega predmeta na kolokviju ali drugih oblikah sprotnega preverjanja znanja preverja in ocenjuje visokošolski učitelji ali visokošolski sodelavec, ki je habilitiran za ta predmet. Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti pri četrtem in nadaljnjih opravljanjih istega izpita ali pa če to kandidat ali izpraševalec zahteva. Ocene, dosežene pri kolokvijih, seminarskih nalogah, testih in vajah, se upoštevajo pri izpitu iz tega predmeta.

Po končanih predavanjih in uspešno opravljenih vajah ter drugih s študijskim programom predpisanih obveznostih opravljajo študenti izpite. Izpite opravljajo študenti za posamezni predmet, ki ga določa študijski program. S študijskim programom je lahko predvideno, da opravljajo študenti ob koncu izobraževanja diplomski izpit. Diplomski izpit je zaključni izpit, s katerim se preverja in ocenjuje znanje, ki ga mora študent obvladati, da bi uspešno zaključil študij.

Rezultati in ocene pisnih izpitov se objavijo  v sistemu AIPS, najkasneje osem dni po pisnem izpitu. V primeru da je pisni izpit opravljalo več kot 100 študentov, se za vsakih nadaljnjih 50 študentov rok za objavo rezultatov in ocen pisnih izdelkov lahko podaljša za 1 delovni dan. (33.čl. Pravilnika o ocenjevanju in preverjanju znanja na UM), ocene se objavijo na oglasni deski ali na drug način, ki ga za obveščanje uporablja fakulteta. Če je rezultat izpita pozitiven, se dosežena ocena vpiše v uradno evidenco. Študent ima pravico do vpogleda v pisni izdelek izpitne naloge v roku tridesetih dni, odkar je bila objavljena ocena. Po preteku tega roka se pisni izdelek izpita lahko uniči, razen če študent v zgoraj navedenem roku pisno zahteva drugače.

Študent, ki izpita ni opravil, ga lahko ponovno opravlja. Študent lahko posamezni izpit ponavlja skupno največ šestkrat. V primeru, da študent tudi šestič ni opravil posameznega izpita, se izpiše iz univerze. Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpita se opravlja pred komisijo.

Študent, ki iz opravičenih razlogov ne pride na izpit ali pred izpitom odstopi, lahko opravlja izpit v prvem naslednjem rednem roku. Študent lahko odjavi izpit najkasneje dva dni pred izpitom. Študent, ki brez opravičenega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali če izpita pravočasno ne odjavi, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku.

Preverjanje in ocenjevanje znanja na ustnem izpitu je javno. Javnost se zagotavlja z objavo rokov preverjanja znanja, z omogočanjem prisotnosti drugih študentov na izpitu, s sprotnim obveščanjem študentov o doseženih rezultatih pri preverjanju znanja in z omogočanjem vpogleda v ocenjene pisne, grafične, tehnične in druge izdelke študentu, ki je opravljal izpit, z objavo izpitnih rezultatov ob upoštevanju zakonskih določil o varovanju osebnih podatkov.

Izpitni roki

Izpitni roki so redni in izredni. Predhodno razporeditev rednih izpitnih rokov po posameznih predmetih pripravi članica univerze. V začetku študijskega leta univerza skupaj s članicami univerze objavi vse redne izpitne roke. Izpiti iz predmetov istega letnika ne smejo biti razpisani za isti dan. Kadar študent študira na dvopredmetnem študijskem programu, ne smejo biti razpisani izpitni roki enega od dvopredmetnih študijskih programov na isti dan.

Pritožba in ugovor zoper oceno

Zoper oceno, ki jo je študent prejel na izpitu, kolokviju ali pri drugi obliki preverjanja in ocenjevanja znanja, lahko študent ugovarja. Obrazložen ugovor vloži študent v roku osmih dni od dneva, ko mu je bila ocena vpisana v bazo AIPS oziroma v roku osmih dni, ko mu je bila negativna ocena sporočena. Komisija se lahko prepriča o ustreznosti ocene tudi s ponovnim preverjanjem znanja. Ocena komisije je dokončna.

Prepis

V teku svojega visokošolskega študija lahko študent preneha z izobraževanjem po študijskem programu, v katerega se je prvotno vpisal, in ga nadaljuje z izobraževanjem po drugem študijskem programu. Pri prehodu v drug študijski program se lahko študentu priznajo vse obveznosti ali samo del obveznosti, ki jih je študent opravil po prvem študijskem programu, kot opravljene obveznosti iz drugega študijskega programa. Prehod iz enega študijskega programa v drugega je možen v začetku študijskega leta. Ob prehodu predloži študent izpisnico iz prejšnjega študijskega programa in potrdilo o do tedaj opravljenih študijskih obveznostih. O prehodih iz enega študijskega programa v drugi študijski program odloča na prošnjo študenta komisija za študijske zadeve članice univerze, pri kateri namerava študent nadaljevati študij.

Varstvo pravic študentov

Študent, ki meni, da so bile kršene njegove pravice, se lahko v roku osmih dni od dneva, ko mu je bila vročena odločba, oziroma od dneva, ko je izvedel za kršitev, pisno pritoži. Praviloma odloča o pritožbi univerzitetna komisija za pritožbe študentov, razen če ni s statutom univerze drugače določeno. Zoper dokončno odločitev pristojnega organa o pridobitvi oziroma izgubi statusa študenta in o drugih zadevah v zvezi s študijem se lahko sproži tudi upravni spor.

Disciplinska odgovornost študentov

Študenti so odgovorni za kršitev dolžnosti in za neizpolnjevanje obveznosti, določenih z Zakonom o visokem šolstvu, statutom univerze ali drugimi splošnimi akti univerze. Študent je odgovoren, če je dejanje storil z naklepom ali iz velike malomarnosti.

Statut univerze ločuje hujše in lažje kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študenta. Med hujšimi kršitvami so dejanja, ki imajo znake kaznivih dejanj in se preganjajo po uradni dolžnosti ter niso združljiva s statusom študenta, hujše kršitve javnega reda in miru v prostorih univerze, dajanje lažnih podatkov z namenom, da bi se neupravičeno okoristil ali okoristil koga drugega, hujša kršitev reda in discipline na predavanjih, seminarjih, vajah ali v knjižnici; goljufanje pri preverjanju znanja ali pri izdelavi del, poškodovanje premoženja univerze, fakultete oziroma visoke strokovne šole, povzročeno naklepoma ali iz velike malomarnosti, ponarejanje uradnih listin, vsako dejanje ali opustitev, ki bi lahko povzročila nevarnost za življenje ali zdravje študentov, učiteljev ali drugih delavcev, večkratna ponovitev lažjih kršitev dolžnosti in prihajanje v prostore univerze, fakultete oziroma visoke strokovne šole pod vplivom alkohola ali drugih narkotičnih sredstev oziroma če lahko pod tem vplivom povzroči materialno škodo ali s tem škodi ugledu univerze ali članice univerze.

Lažje kršitve so neprimerno vedenje, ki kvari ugled univerze ali njene članice, poskus goljufanja pri preverjanju znanja ali pri izdelavi del, neprimeren odnos do drugih študentov, učiteljev in mentorjev, oviranje drugih študentov pri izobraževalnem procesu ali pri drugem delu na univerzi, fakulteti oziroma visoki strokovni šoli, nesmotrna poraba materiala, ki služi izobraževalnemu ali znanstveno-raziskovalnemu procesu.

Za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov se lahko izrečejo opomin, ukor, izključitev iz univerze za dobo do dveh let, dokončna izključitev z univerze in drugi ukrepi.