PRAVILA NAGRADNE IGRE »WELCOME WEEKS«

 1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre »Welcome weeks« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki poteka na spletnem mestu www.soum.si/igra.

Organizator nagradne igre je Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor

(v nadaljevanju: organizator, ŠOUM).

Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.soum.si.

 1. Namen in trajanje nagradne igre

Namen nagradne igre je predstavitev delovanja ŠOUM in omogočiti študentom Univerze v Mariboru, da podrobneje spoznajo delovanje ŠOUM.

Nagradna igra poteka od 12. 9. 2023 do vključno 31. 10. 2023.

 1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in so starejše od 15 let in ki v celoti izpolnijo zahtevani obrazec v fizični ali spletni obliki ter s tem potrjujejo, da željo sodelovati v nagradni igri.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju, izvedbi nagradne igre ali ki so zaposlene pri ŠOUM. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradni igri z obiskom spletnega mesta www.soum.si/igra. (v nadaljevanju: spletno mesto) in izpolnitvijo ter oddajo spletnega obrazca. Na spletnem mestu uporabnik spletne strani vpiše zahtevane podatke (ime, priimek, e-naslov). Uporabniku se ob zaključku prijave v nagradno igro izpiše potrditveno sporočilo.

Udeleženci lahko tudi sodelujejo v nagradni igri tako, da izpolnijo letak oz. obrazec, ki ga prejmejo na eni od info točk organizatorja. Na letaku uporabnik vpiše zahtevane podatke (ime, priimek, e-naslov) ter ga podpiše. Na podlagi izpolnitve letaka oz. obrazca in oddaje le tega organizatorju, se uporabnikovi podatki zapišejo v bazo sodelujočih v nagradni igri.

V primeru, da organizator zazna kakršnekoli nepravilnosti v sodelovanju uporabnika ali tehnične posege v spletno igro, si organizator pridrži pravico uporabnika brez opozorila odstraniti iz nagradne igre.

 1. Čas in območje izvajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno od 12. 9. 2023 do vključno 31. 10.2023.

V okviru nagradne igre bo organizator upošteval vse pravilno izpolnjene obrazce, ki jih bo organizator prejel do 23. 59, dne 31. 10. 2023.

 1. Nagrade in nagrajevanje

Nagradni sklad obsega glavno nagrado, ki obsega:

 1. nagrada: Gorsko kolo Rockrider ST 530

Ob koncu nagradne igre bo organizator izmed vseh sodelujočih v nagradni igri izžrebal 1 sodelujočega in mu/ji podelil glavno nagrado. Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki pripraviti zapisnik o poteku žrebanja. Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajenca v skladu s temi pravili nagradne igre. Odločitve komisije glede morebitnih izločitvi sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Seznam nagrajencev z imenom in priimkom bo objavljen na spletnem mestu www.soum.si/welcomeweeks najkasneje 15 dni od določitve nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.

Nagrajenca bo tehnični izvajalec nagradne igre obvestil tudi preko elektronske pošte, ki jo uporabnik spletnega mesta posreduje, ko izpolni spletni obrazec in odgovori na zastavljeno vprašanje.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

 1. Prevzem nagrade in davčne obveznosti

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v določenem roku obvesti organizator. Nagrado lahko po predhodnem dogovoru, uporabnik prevzame na sedežu organizatorja, Gosposvetska cesta 83 v Mariboru.

Če vrednost nagrade presega 42 € je nagrada obdavčena po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre, ki zagotovi nagrado. V tem primeru je nagrajenec dolžan posredovati organizatorju svojo davčno številko in nagrado prijaviti v svojo davčno osnovo v davčnem letu.

Nagrada se ne podeli:

 • če se izžrebanec v roku 7 dni od obvestila o prejetju nagrade ne oglasi,
 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev glede sodelujočih, določenih v 3. členu teh pravil,
 • če izžrebanec izvajalcu pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje,
 • nagrajenec nagrade ne prevzame do izteka roka za prevzem nagrade.

Nagrajenec bodo nagrado lahko prevzeli v roku 14 dni od posredovanja podatkov za prevzem nagrade. Po tem roku prevzem nagrad več ni mogoč.

 1. Izključitev odgovornosti

Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega obrazca na spletnem mestu in/ali spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje spletnega obrazca in/ali spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva, kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
 1. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev v nagradni igri so varovani v skladu s tem členom pravil ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe nagradne igre ter za svoje trženjske aktivnosti (obveščanje o dogodkih, nagradnih igrah in natečajih in drugih promocijskih aktivnostih organizatorja nagradne igre).

Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene trženjskih aktivnosti, z obvestilom, ki ga posreduje na e-poštni naslov info@soum.si.

Organizator bo v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovil izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

 1. Dostop do pravil nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.soum.si/igra/pravila ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator.

 1. Splošne določbe

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradni igri.

Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah Pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.soum.si/welcomeweeks. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Mariboru.

Ta pravila začnejo veljati z dnem: 12.9.2023.

Organizator nagradne igre: Študentska organizacija Univerze v Mariboru